Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ShowBiz.cz

 

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností Motions s.r.o.

Motions s.r.o. poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby umístěné na webové adrese ShowBiz.cz.

 

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „Smluvní ujednání“).

 

V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem může provozovatel níže uvedených služeb Motions s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

 

1. Pravidla užívání serveru Showbiz.cz

1.1. Uživatel mající zájem o vkládání, editování a mazání fotografií a textů a dále vstupu do diskusí a hodnocení prohlíženého obsahu si může vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání jména emailové adresy, vyplnění příslušných osobních údajů a hesla, přečtení tohoto Smluvního ujednání a stisknutí tlačítka "Souhlasím" umístěného pod registračním formulářem.

1.2. Pro založení účtu je nutná registrace uživatele a souhlas s podmínkami používání.

1.3.  Databáze ShowBiz.cz je prostor určený pouze pro sdílení fotografií.

 

2. Podmínky používání uživatelského účtu na serveru ShowBiz.cz

 Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ Uživatel vyjadřuje souhlas s následujícími podmínkami:

 2.1. Zřízení účtu je poskytováno zdarma.

2.2. Používáním účtu se rozumí přihlášení se do systému (tj. zadáním jména emailové adresy a hesla na webové adrese ShowBiz.cz).

2.3. Provozovatel nenese odpovědnost za:

- případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost účtu,

- případný únik informací o Uživateli účtu,

- případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel v účtu vytvořil nebo uložil,

- jakýkoliv jiný následek používání účtu.

2.4. Uživatel souhlasí se zasíláním novinek a to i komerčního charakteru ze strany Provozovatele.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:

- který byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli,

- který je používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných emailů (tzv. spamů),

- který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 3 měsíce,

- který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit,

- který slouží k protiprávní činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,

- který byl vytvořen tak, aby zvolený účet budil pohoršení či byl v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly,

- který byl vytvořen tak, že zvolený účet nemá souvislost se jménem Uživatele a budí dojem, že Uživatelem účtu je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel,

- který byl vytvořen tak, že zvolený účet nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba,

- který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti

- jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod účtu.

2.6. Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoliv bez náhrady zrušit.

 

3. Osobní údaje

3.1. Uživatel zadáním údajů do služeb poskytovaných Motions s.r.o. na základě zákona o ochraně osobních údajů č. 120/2000 Sb. v platném znění potvrzuje, že souhlasí s užitím uvedených údajů týkajících se jeho osoby v souladu s účelem služeb Motions s.r.o. Tento souhlas Uživatel uděluje na celou dobu registrace svého uživatelského účtu.

3.2. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3.3. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

3.4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro statistické účely.

3.5. Poskytnuté údaje budou Provozovatelem užity pouze v souladu s účelem serveru ShowBiz.cz.

 

4. Pravidla užívání serveru ShowBiz.cz

4.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za veškerý obsah, tj. texty, fotografie a další obsah serveru ShowBiz.cz a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

4.2. Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv obsahem a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti za obsah.

4.3. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon, šíří nesnášenlivost či podněcuje k páchání trestného činu. Dále je zakázán pornografický obsah (tj. obsah zobrazující explicitně sexuální akty či pohlavní orgány), hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání účtu, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takové příspěvky smazat, a to i bez předchozího upozornění.

4.4. Počet fotografií, které mohou uživatelé nahrávat do jedné galerie osobnosti, není omezen. Uživatel se zároveň zavazuje, že nebude nahrávat fotografie nesouvisející s danou osobností – tzn., že do galerie osobnosti bude nahrávat jen fotografie dané osobnosti. V případě porušení tohoto pravidla je Provozovatel oprávněn takovou galerii okamžitě smazat.

4.5. Vložením fotografie nebo textu do databáze uživatel potvrzuje, že je autorem dané fotografie nebo textu, resp. k ní/němu disponuje autorskými právy. Vložením fotografie nebo textu dává uživatel provozovateli souhlas s jejím/jeho nakládáním pro potřeby zpravodajské části portálu ShowBiz.cz nebo pro bannerovou reklamu portálu.

4.6. Provozovatel prohlašuje, že žádný z MP3 souborů není uložen na serveru ShowBiz.cz. Server ShowBiz.cz slouží výhradně jako vyhledávač zvukových a audiovizuálních souborů na externích zdrojích, které nejsou součástí serveru ShowBiz.cz. Provozovatel proto nenese odpovědnost za kvalitu a poškození souborů, na které odkazuje, nebo za jakékoliv porušení autorských práv. Veškerou odpovědnost za výše uvedené nese majitel externího serveru, na kterém jsou soubory uloženy.

4.7. Provozovatel prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost účtu. Vzhledem k tomu, že je účet zřizován bezplatně, nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním účtu.

4.8. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému, včetně změny těchto pravidel, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

4.9. Provozovatel je oprávněn zobrazovat na stránkách reklamu, a to i kontextově cílenou.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodní podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

5.2. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. září 2011.

TOPlist